Jumat, 29 Juli 2011

CEUK SI CEPOT


Gareng - Dawala - Cepot
Teu karasa euy, nagara urang teh geus nincak 66 taun. Mun jelema mah geus cueut ka hareup deukeut ka magrib, alias sakeudeung deui nyorang panungtungan. Nyutat basa mahasiswa mah, leuwih ti dewasa disebutna.
 
Tapi naha nya, ongkoh geus kolot, dina emprona bet siga budak lelengkah halu. Pek wae geura bandungan. Nagara teh lain beuki makmur jeung beuki beunghar, kalah leuwih sangsara. Nu diekspor ka luar nagari lain barang dagangan saperti karajinan, tapi kalah TKW (tenaga kerja wanita).
 
Baheula mah tara aya babu dikirim ka luar nagari. Jelema teh era jadi babu atawa bujang teh. Tapi na atuh ari ayeuna. Ti mimiti buburuh nyeuseuh jeung ngepel, dibelaan ninggalkeun lemah cai, cul anak jeung salaki.
Tapi lamun maranehna teu kitu, atuh da sarerea ge geus taak ku kahirupan di jero nagara sorangan. Gawe hese, komo euweuh koneksi jeung duit keur leuleueur mah, lapur moal bisa digawe. Rek wiraswasta teu aya modal, da ka bank ge ukur omong, euweuh jaminan mah nyamos euy!!
 
Balik deui kana merdika. Merdika teh teu ceuk dewek ngan merdika keur sabagian jelema hungkul. Hartina, merdika keur maranehna, nyaeta bebas ngorowot duit nagara, merdika nuaran kai di leuweung, merdika ngabobodo rahayat. Antukna, nu beunghar beuki beunghar, nu sangsara beuki malarat.

Ceuk dewek tadi, disebut lelengkah halu da memang kitu kaayaanana. Pek we geura, teu kaop nagara ngawangun, isukna diruksak kunu demo dumeh jagoana eleh. Teu kaop barang jieun, boh ngawangun keur kantor, boh keur kapentingan umum, ku nu demo teh diruksak deui dibeuleum jeung dibaledogan.
Teuing sabaraha waragad nu geus jadi lebu, padahal tateh ladang beunang nganjuk ngahutang ka luar nagari. Atuh teu kaur ngawangun ari diruksak deui diruksak deui mah. Matak pantes disebut lelengkah halu oge, balik deui ka enol, balik deui ka enol.
 
Ari kahayang dewek, cing atuh nu demo teh ulah bari ngaruksak nya. Demo meunang da memang di nagara demokrasi mah euweuh nu ngalarang. Ngan kahayang teh tong dibungbuan ku maledogan imah, ngarakrak pager, komo neunggeulan jelema mah tepi ka baloboran getih jeung perlaya.
 
Sakapeung dewek jeung si Dawala sok heran ku paripolah sabagian jelema ayeuna. Naha bangsa urang jadi gede ambek, sahaok kadua gaplok. Lamun ambek, mawa batur tuluy demo ditungtungan ku ngaruksak.
Teu kitu lamun newak bangsat. Dimana beunang, diteunggeulan tepi ka henteuna. Maen hakim sendiri ceuk bahasa ayeuna mah meureun. Tapi kana kitu na mah meureun liwat ku keuheul. Bongan meureun dianggapna loba aparat panegak hukum jeung juru pangadilan dengdek topi, dianggap beurat sabeulah.
 
Nu korupsi jeung bangsat hayam sarua dihukumna. Antukna, jelema teh poekeun. Tinimbang dijagragkeun ka meja hejo, leuwih hade diadili ku massa. Hasilna, baca di koran, tenjo di televisi, geus sababaraha jelema paeh jeung tatu diteunggeulan ku massa. Tanyakeun deui, geus sabaraha urang nu korupsi dirurud tapi anehna teh teu beak-beak.
 
Korupsi siga nginum cai laut. Lain leungit hanaang, beuki loba nginum cai laut, kalah beuki hanaang. Beuki loba ditewakan lain beuki saat, tapi beuki mahabu. Matak, nagara merdika 66 taun teh teu aya tapakna da duitna beak ku koruptor.

1 komentar:

Zona Indonesia mengatakan...

Sae pisan dongeng si Cepot teh.. abdi bade nambihan sakedik.. kapungkur sateuacan Mardika.. ceuk kolot abdi oge .. jalan aspal teh alus meunang nyieun Daendles cenah.. jaba alus jaba teu mayar.. Naha ari ayeuna.. teungteuingeun :)

"Ngan ulah poho urang dina perkara.. kerja paksa nyieun jalan Daendles"